Aanleg van zonneparken op landbouwgrond voorlopig verboden door provincie

Foto: Grunneger Power / Marianne van der Ploeg

Wie van plan was om een zonnepark aan te leggen op agrarische grond, hoeft niet meer in Friesland te kijken. De provincie schort de aanvragen op.

En van uitstel moet afstel komen, is de wens. In een besloten gedeelte van de Provinciale Statenvergadering van vorige week woensdag besloten de Statenleden in meerderheid voor het opschorten van aanvragen voor zonneparken op landbouwgrond. Voor deze aanvragen moet het bestemmingsplan van de grond worden aangepast. De gemeenten waar zo’n aanvraag binnenkomt, moeten dit voorleggen aan de provincie. Die aanvragen gaan nu de ijskast in.

De Provinciale Staten namen dit zogenoemde voorbereidingsbesluit omdat de provincie werkt aan een nieuwe verordening. In die nieuwe afspraken wil de provincie een Zonneladder opnemen. Deze ladder schetst in volgorde waar volgens de provincie de prioriteiten liggen voor het opwekken van energie met zonnepanelen. Aanleg op landbouwgrond staat onderaan de ladder. ,,Wy sizze: earst op dakken fan huzen en bedriuwen, dan op de hoekjes en it leafst net op lânbougrûn’’, legt gedeputeerde Sietske Poepjes uit.

De directe opschorting is de uitvoering van een aangenomen motie van FNP, CDA en 50Plus. De partijen wilden voorkomen dat ‘goede landbouwgrond in het open landschap verloren gaat aan zonneparken’, zoals al werd afgesproken in het bestuursakkoord van de huidige coalitie. Voor de wens waren echter nog geen bindende regels.

De huidige regels gaven investeerders nog de ruimte om plannen voor zonneparken in te dienen. Om te voorkomen dat investeerders in de tussentijd nog nieuwe aanvragen indienden, stemden de Staten in beslotenheid in met de opschorting. Het besluit werd dinsdag gepubliceerd in de Staatscourant . Het verbod gaat vandaag in.

Het voorbereidingsbesluit is zes maanden geldig. Dat betekent dat de Staten in de tussentijd moeten instemmen met een nieuwe provinciale verordening, waarin de Zonneladder als een bindend criterium is opgenomen. ,,Inisjatyfnimmers moatte dan in hiel goed ferhaal hawwe, wolle se in grut park op lânbougrûn’’, zegt Poepjes. ,,Sy moatte dan oantoane wêrom it op oare manieren net kin.’’

Volgens Poepjes komen drie, vier initiatieven stil te staan. Worden ze alsnog ingediend, dan worden ze pas getoetst als de nieuwe verordening er is. De nieuwe verordening wordt deze zomer ter inzage gelegd. Dan zullen lopende en nieuwe initiatieven langs de meetlat van het nieuwe beleid worden beoordeeld.

Bron: LC