Lid wurde

Lid wurde fan Enerzjy Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears.

Jo lidmaatskip fan de koöperaasje stelt ús yn steat om projekten op te setten mei it each op enerzjy besparring of enerzjy opwekking. De opbringsten dêrfan komme jo en ús doarpsmienskip Jellum-Bears ten goede.
It lidmaatskip kostet jo €25 jiers. Fan 2019 ôf ûntfange jo dêr in rekken fan.
Jo kinne ek oerstappe nei de enerzjyleveransier “Energie VanOns” (foarhinne Noordelijk Lokaal Duurzaam). Dizze enerzjyleveransier is oprjochte troch de mienskiplike enerzjykoöperaasjes yn Noard Nederlân. De stroom dy’t levere wurd is griene stroom, hokker opwekt wurd yn Noard Nederlân, it gas dat levere wurd is CO2 kompensearre gas.
At jo oerstappe nei “Energie VanOns” betelje jo gjin kontribúsje foar jo lidmaatskip fan ús koöperaasje, mar jo oerstap levert in bijdrage fan “Energie VanOns” op foar de koöperaasje fan €75 jiers.

De oerstap kinne jo sels regelje mei “Energie VanOns”.
Dit giet sa:
Gean nei: aanmelden.vanons.org en ful de side yn. At jo leaver persoanlik kontakt wolle, kinne jo skilje mei 085-0160111.
Energie VanOns” regelt de oerstap mei jo hjoeddeistige leveransier sa dat jo altyd sûnder boete oerstappe kinne.
Fia de mail ûntfange jo in tarievenblêd, in foarriedige berekkening fan de moanlikse kosten, in oerienkomst foar levering fan enerzjy en in formulier betelwize. Nei lêzing en ûndertekening fan dizze formulieren en retourstoering, ûntfange jo fia de mail in befêstiging en in fersyk om de meterstannen troch te jaan ( hoecht net at jo in tûke meter hawwe).

Tink erom: it energykontrakt geane jo oan mei ‘Energie VanOns’ en net mei de koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum Bears.

Lid worden van Energie Coöperatie Meiïnoar Grien Jellum-Bears.

Uw lidmaatschap van de coöperatie stelt ons in staat om projecten op te zetten met het oog op energie besparing of energie opwekking. De opbrengsten daarvan komen u en onze dorpsgemeenschap Jellum- Bears ten goede.
Het lidmaatschap kost u €25 per jaar. Vanaf 2019 ontvangt u daarvan een nota.
U kunt ook overstappen naar de energieleverancier “Energie VanOns” (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam). Deze energieleverancier is opgericht door de gezamenlijke energiecoöperaties in Noord Nederland. De stroom die geleverd wordt is groene stroom, welke is opgewekt in Noord Nederland, het gas dat geleverd wordt is CO2 gecompenseerd gas.
Als u overstapt naar “Energie VanOns” betaalt u geen contributie voor uw lidmaatschap van onze coöperatie, maar uw overstap levert een bijdrage van “Energie VanOns” op voor de Coöperatie van €75 per jaar.

De overstap kunt u zelf regelen met “Energie VanOns”.
Dit gaat als volgt:
Ga naar: aanmelden.vanons.org en vul de gegevens in. Als je liever persoonlijk contact wilt, bel dan 085-0160111.
“Energie VanOns” regelt de overstap met je huidige leverancier zodanig dat je altijd zonder boete kunt overstappen.
Per mail ontvang je een tarievenblad, een voorlopige berekening van de maandelijkse kosten, een overeenkomst voor levering van energie en een formulier betaalwijze. Na lezing en ondertekening van deze formulieren en retourzending, ontvang je per mail een bevestiging en een verzoek om de meterstanden door te geven ( hoeft niet als je een slimme meter hebt).

Let op: het energiecontract gaat u aan met ‘Energie VanOns’ en niet met de coöperatie Meiïnoar Grien Jellum Bears.