Thús

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears is ûnderdiel fan ÚS KOÖPERAASJE. Lêz op dizze side meer oer wa’t wy binne en wat wy foar jimme betekenje kinne.

Algemiene lede fergadering

De algemiene lede fergadering wurdt hâlden op tongersdei 4 novimber om 20.00 uur yn Doarpshûs D’Ald Skoalle te Bears.

De notulen fan de jierfergadering yn PDF formaat kinne jo hjir fine: Notulen-Jierfergadering-22-09-2020.pdf
It jierferslag fan de 2020-2021 kinne jo hjir fine: Jierferslach MGR 01-10-20 oant en mei 31-08-21.pdf

(De notulen fan de 1ste-ALV yn PDF formaat kinne jo hjir fine: Notulen-1ste-ALV-Meiïnoar-Grien-Jellum.pdf
It jierferslag fan de 2019-2020 kinne jo hjir fine: Jierferslach-Mgr-2019.pdf)

Postkoaderoas projekt

We binne noch hieltiid drok dwaande mei ús postkoaderoas project. It projekt sels is al klear: de panelen lizze op it dak, se binne oanslúten en leferje de earste stroom nei it net, mar we hawwe noch partisipaasjes foar dit projekt beskikbar, want se binne noch net allegear fersein.

Wolle jo mear witte oer dit geweldiche projekt en in protte jild besparje, dan kinne jimme it bêste dizze folder efkes lêze. Foar mear ynformaasje kinne jo altyd kontakt opnimme mei ien fan ús bestjoersleden, of in Emailtsje stjoere nei sekretariaat@grienjellumbears.nl!

Totale opbringst oan’t no ta: 59.609,76 kWh en dêrmei 27.420,49 kg CO2 besparre.


Opbringst de moanne.

Isolearje

Collectieve inkoopactie ‘Leeuwarden Isoleert’
Inwoners die interesse hebben om de woning te isoleren, kunnen gebruik maken van de tijdelijke kortingsactie ‘Leeuwarden Isoleert’. Ze kunnen kiezen voor spouwmuurisolatie, vloer- en bodemisolatie.

Via de actiepagina www.duurzaambouwloket.nl/leeuwardenisoleert kan er vrijblijvend een offerte aangevraagd worden. We werken voor de kortingsactie samen met regionale partijen. De actieperiode loopt 3 maanden en start op 3 februari.

Subsydzjes

Subsydzjes om jo hûs duorsumer te meitsjen (enerzjybesparring) fanút de sintrale regearing:
Foar de oankeap en ynstallaasje fan enerzjybesparjende apparaten lykas waarmtepompen en sinneboilers fia:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financingswijzer/isde/particulieren
Foar de ymplemintaasje fan isolaasjemaatregels by jo eigen hûs fia:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-fancieringswijzer/seeh#
Foardat jo jo applikaasje yntsjinje, besjoch earst de betingsten foar de SEEH

Oplette! Om in enerzjybesparjende liening oan te freegjen dy’t ek op ‘e SEEH-side stiet, is it better om in oanfraach yn te tsjinjen fia de ûndersteande link om’t jo dan de ekstra rintekoarting krije fan’ e provinsje Fryslân.
De provinsje Fryslân hat ekstra subsydzjeregelingen foar boppesteande regelingen:

subsydzje foar enerzjybesparjende maatregels yn eigen hûs en in koarting op de rinte op in liening foar enerzjybesparring.
Klik hjir foar mear ynformaasje https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/verduurzamen-huis-extra-aantrekELIJK-voor-friezen_22405.html#close

Jo kinne kontakt opnimme mei de gemeente Ljouwert fia https://energieloketleeuwarden.nl/nieuws/ foar ynformaasje oer gemeentlike subsydzjes, advys en it oernimmen fan lieningen om jo hûs duorsumer te meitsjen.