Thús

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears is ûnderdiel fan ÚS KOÖPERAASJE. Lêz op dizze side meer oer wa’t wy binne en wat wy foar jimme betekenje kinne.

De algemiene lede fergadering dy’t oankundige wie foar 7 april 2020 giet net troch fanwege de corona maatregels. Hy is no halden op 22 septimber 2020.
De notulen fan de 1ste-ALV yn PDF formaat kinne jo hjir fine: Notulen-1ste-ALV-Meiïnoar-Grien-Jellum.pdf
Wilens binne we efter de skermen dwaande mei it opsetten fan in postkoaderoas projekt. Ynkoarten mear hjiroer.