Thús

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears is ûnderdiel fan ÚS KOÖPERAASJE. Lêz op dizze side meer oer wa’t wy binne en wat wy foar jimme betekenje kinne.

7 April 2020 hâlde wy ús jierlikse algemiene lede fergadering yn de âld skoalle te Bears. It begjint om 19:30 oere. Hjirnei (om 20:30 oere) is der in ynformaasje jûn oer it “postcode roos”projekt wat we opstarte wolle.
De notulen fan de 1ste-ALV yn PDF formaat kinne jo hjir fine: Notulen-1ste-ALV-Meiïnoar-Grien-Jellum.pdf