De webside is yn’e loft!

De webside fan ús koöperaasje is yn’e loft. Natuurlyk moat der noch in soad oan dien wurde, mar de earste stappen binne set! Sjogge jimme flaters, ûndúdlikheden of oare saken wêrfan jimme fine dat se oars moatte, dan kinne jimme in eamel stjoere nei webmaster@grienjellumbears.nl.